Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
07-12-2017 19:41

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Η Ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα - 10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Θεωρητικές-Κοινωνικές-Οικονομικές επιστήμες (Γ')
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Ρωμανού   
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2017 15:46

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Κλάδος Οικονομίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙ.

10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός έλεγχος

Διδακτικοί στόχοι

  • Να κατανοήσουμε τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώχευση του 1893 και τον συνακόλουθο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
  • Να γνωρίσουμε τη λειτουργία, τους στόχους και τα αποτελέσματα αυτού του ελεγκτικού μηχανισμού.

Ερωτήσεις- Θέματα για συζήτηση

  • Ποιες συνθήκες που έχουμε δει σε προηγούμενες ενότητες, οδήγησαν στην πτώχευση του 1893 και πώς αυτή εκδηλώθηκε στο ελληνικό κράτος;
  • Πώς χειρίστηκε και με ποιο κόστος η Ελλάδα την πτώχευσή της;
  • Πώς επέδρασε η ήττα του 1897 τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες χώρες; Ποια λύση προκρίθηκε από τις Δυνάμεις της εποχής;

10-1 No name

  • Ποιες χώρες και σε ποιους τομείς διαχειρίστηκαν τα οικονομικά του ελληνικού κράτους, συγκροτώντας την επιτροπή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου; Ποιος ήταν ο στόχος της ανάληψης αυτής της οικονομικής διαχείρισης και με ποια μέσα επιτεύχθηκε; Ποια ήταν η επιπλέον λειτουργία του;
  • Να καταγράψετε και να αποτιμήσετε τα αποτελέσματα της επιβολής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.

Παραθέματα

  • Με βάση όσα διαβάσατε και τις πηγές να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν.

1.Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 υπήρξε και η επιβολή στην Ελλάδα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου ? Η Ελληνική κυβέρνηση μετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες προσπάθειες να συμβιβαστεί με τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο Ανδρ. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία ? Η επίσημη ονομασία του οργανισμού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση της Ελληνικής οικονομίας ήταν αρχικά Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος αυτός αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο με τον όρο Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην ιστορία έμεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα ? Ο οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύς, αλλά αποβλέποντας πάντα στο συμφέρον των ομολογιούχων, είχε και ορισμένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ο νόμος ΒΦΙΘ΄ (σημ.: σχετικός νόμος που ψηφίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και αφορά στην ίδρυση του Δ.Ο.Ε.) περιείχε διατάξεις που περιόριζαν την αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νομισματική σταθερότητα και τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχμής. Επίσης με τον έλεγχο εμπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν».

                                               Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, σσ. 164-165

2. Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τέτοιας δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη μέγιστη των ταπεινώσεων, την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Η διεθνής οικονομική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με υπόδειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δεν σταματούσε στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα γνωμάτευση για την έκδοση χρήματος, για τη σύναψη δανείων και γενικά για όλα σχεδόν τα δημοσιονομικά θέματα. Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονομικής επιτροπής ουσιαστικά αναιρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασμούς οικονομικής ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήμην του ελληνικού λαού.

Σ. Τζόκα, «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα», σσ. 188-189

α. Γιατί το καθεστώς του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου υπήρξε ιδιαίτερα ταπεινωτικό για την Ελλάδα στα τέλη του 19ου αι.; Τηρουμένων των αναλογιών, μήπως συμβαίνει κάτι παρόμοιο στις μέρες μας; Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε εσείς την ευθύνη, τότε και τώρα;

β. Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες αυτής της επιτροπής και ποιες συνέπειες (θετικές και αρνητικές) είχε η παρουσία και η δράση της στην Ελλάδα;

  • Και μέσα σ? αυτό το κλίμα της απογοήτευσης λόγω της πτώχευσης και των επιδεινούμενων προβλημάτων, η χώρα μας ανέλαβε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.
  • Αφού διαβάσετε τα αποσπάσματα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α. Να εξηγήσετε τον ενθουσιασμό του Αμερικανού πρεσβευτή, γνώστη της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα κίνητρα του φιλελληνισμού κατά τον 19ο αι.

β. Ποια πρόταση-επιθυμία καταθέτει και κατά πόσο τη βρίσκετε ρεαλιστική;

γ. Να ερμηνεύσετε τη στάση του Τρικούπη, αλλά και των άλλων παραγόντων απέναντι στο ίδιο γεγονός, με βάση τις επιδιώξεις του καθενός. Πώς λειτούργησαν γενικά για τη χώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896;

1.Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896

«Ο μετά χαράς παρακολουθών και τας ελαχίστας της Ελλάδος κατά τους τελευταίους χρόνους προόδους εν τη βιομηχανία, τη τέχνη και τη επιστήμη, ούτος άφατον θα αισθανθή αγαλλίασιν βλέπων ποσόν μεταξύ των 'Ελλήνων της σήμερον, δια των λαμπρών εορτών των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων η αρχαία ιδέα περί των σωματικών ασκήσεων και ιπποτικών αγώνων ανεβίωσε, η ιδέα εκείνη ήτις βεβαίως εις τα μέγιστα συνετέλεσεν όπως τους προγόνους των σημερινών Ελλήνων καταστήση τον εξοχώτερον των λαών της αρχαιότητος. Η χαρά αύτη παντός φιλέλληνος ενσωματούται εν τη επιθυμία όπως, η ούτως αιφνιδίως αναγεννηθείσα ιδέα, βαίνη μεγαλυνομένη, ίνα εν τω μέλλοντι η Ελλάς ου μόνον έξοχον καταλάβη θέσιν εν τη γυμναστική, άλλα και όπως μεταβληθή εις έδαφος ουδέτερον εν τω οποίω τα έθνη τους ειρηνικούς αυτών διεξάγωσιν αγώνας, όπως ποτέ οι ανεπτυγμένοι λαοί του αρχαίου κόσμου επί του ιερού της- Ολυμπίας εδάφους έπραττον.»
Ε. Αλεξάνδερ (Πρεσβευτής των Hνωμένων Πολιτειών), Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896: Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1896, σ.130.

2. Πολιτική γλώσσα και κοινωνία 1871-1909

«Η είδηση προκάλεσε ξάφνιασμα στην Αθήνα. Η στάση του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη ήταν αρνητική, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αντίθετα, θετική ήταν η υποδοχή της απόφασης από το περιβάλλον των ανακτόρων, από την αντιπολίτευση και εν γένει από τα πρόσωπα που κυριαρχούσαν στη δημόσια ζωή. Όλοι αυτοί, όπως άλλωστε και ο Βικέλας, έβλεπαν στη διοργάνωση των Αγώνων μια ευκαιρία να διατρανωθεί η σύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας με την ελληνική αρχαιότητα. Μετά τις διπλωματικές και οικονομικές αποτυχίες των προηγουμένων ετών και σε μια εποχή έντονων αλυτρωτικών διεργασιών, η "αναβίωση" των Αγώνων μπορούσε να τονώσει την εθνική υπερηφάνεια. Δεν είναι τυχαίο ότι υπέρ της διοργάνωσης τάχθηκαν αρκετοί από όσους συμμετείχαν στην Εθνική Εταιρεία και πρωταγωνίστησαν αργότερα στον πόλεμο του 1897 και στα αλυτρωτικά κινήματα στην Κρήτη, τη Μακεδονία και άλλου. Η παραίτηση του Τρικούπη τον Ιανουάριο του 1895 διευκόλυνε τις εξελίξεις.»

Σταυρίδη-Πατρικίου Ρ., «Ιδεολογικές διαδρομές. Πολιτική γλώσσα και κοινωνία 1871-1909» στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ.5, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ.180-181.

Πηγή:http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html?subpoint=86#prettyPhoto

10-2 To kalimarmaro

Το Καλλιμάρμαρο, στο οποίο τελέστηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο νεοελληνικό κράτος.

scroll back to top
 
?? Επιστροφή


Writing